·

بیماریهای روانی در بین اعضای باند های خلافکار کمیاب است [سوئدی]

بیماریهای روانی در بین اعضای باند جنایتکار کمیاب است و بنابراین در مقایسه با سایر مجرمان خشن متفاوت است.

اردوان خوشنود، ماری وفورش فریتز

۲۰۱۷

Läkartidningen, (8):347