تحریم تنها راه به دموکراسی در ایران [سوئدی]

مقاله ای برای مجله "Uttryck" که ارگان انجمن سیاست خارجی دانشگاه اوپسالا میباشد. این مقاله در مورد اهمیت تحریم علیه رژیم اسلامی در ایران است.

اردوان خوشنود

۲۰۱۱

نشریه اوتریک