· ·

ترور فخری زاده – شکست عمده ضد اطلاعاتی ایران؟ [انگلیسی]

ترور محسن فخری زاده، دانشمند برجسته هسته ای ایران، یکی از ترورهای متعددی است که در ایران از سال ۲۰۰۷ تا کنون توسط نیروهای خارجی انجام شده است. در شش ماه گذشته، علاوه بر فخری زاده، قاتلان همچنین توانسته اند فرد شماره دو القاعده را هم در تهران بکشند. در خاک ایران سه سازمان مهم در جامعه اطلاعاتی ایران کار میکنند که عبارتند از وزارت اطلاعات و همچنین سازمان اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. شکی نیست که ترور فخری زاده یک شکست ضد اطلاعاتی است. با این حال، نشانه هایی وجود دارد که جامعه اطلاعاتی ایران به خطر افتاده است. قاتلان فخری زاده اطلاعات دقیقی از فخری زاده و اطلاعات امنیتی وی داشتند. به دلیل این نقض، ایران اصلاحات جدی را در جامعه اطلاعاتی خود انجام خواهد داد و ممکن است افرادی را که مظنون به جاسوسی میداند را حذف کند.

اردوان خوشنود

۲۰۲۱

Global Security and Intelligence Studies, 6(1):199-207