تومور استرومال دستگاه گوارش [سوئدی]

تومور استرومال دستگاه گوارش (GIST) متعلق به تومورهای دستگاه گوارش با فرکانس پایین است. با این حال، اکثر بیمارستان ها هر سال موارد کمی از بیماران مبتلا به GIST دارند. درمان اغلب توسط تیم سارکوم انجام می شود.

اردوان خوشنود

۲۰۱۲

Svensk Kirurgi, 70(4):216-218