·

حمله آقای کولمیسوپی به پلیس بی دلیل است [سوئدی]

ادعای کولمیسوپی مبنی بر اینکه بی اعتمادی مهاجران به پلیس قابل درک است، من را ناراحت می کند. تصویری که او از پلیس اسکانیا می دهد برای من بسیار بیگانه است.

اردوان خوشنود

۲۰۱۳

۲۸ نوامبر، نشریه آفتنبلادت