·

حومه شهرها، مناطق آسیب پذیر و جرم و جنایت [سوئدی]

از سال ۲۰۱۴، مقامات پلیس کشور سوئد روی مناطق مختلف کشور و چگونگی تأثیر جنایات محلی بر روی آنها تحقیق کرده است. مناطقی که بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند، مناطق آسیب پذیر نامیده می شوند.

اردوان خوشنود

۲۰۲۳

«وبگاه فوراورتن»، ۳ ماه می