خشونت مربوط به سلاح گرم در حال افزایش است [سوئدی]

بحث در مورد آمار جرم و جنایات اغلب آلوده است. بحث نه از کم رنگ آمیزی و نه از اغراق سود می برد. حقیقت این است که بله، برخی از جنایات رو به کاهش هستند و سوئد در سطح بین المللی بسیار امن است. اما اردوان خوشنود، جرم شناس، می نویسد که اما ابرهای تیره نیز وجود دارد، به عنوان مثال خشونت مربوط به انفجار و سلاح گرم. مناطقی که سوئد حتی در مقایسه بین المللی با مشکلات بسیار زیادی روبرو است.

اردوان خوشنود

۲۰۱۸

۲۱ می، نشریه داگنس سامهله