· ·

خلاء قدرت پشت خشونت مرگبار مرتبط با سلاح گرم [سوئدی]

نشانه های اندکی وجود دارد که موج تیراندازی در شهرهای سوئد به اوج خود رسیده است. اردوان خوشنود، جرم شناس در دانشگاه مالمو می نویسد که خشونت اساساً مربوط به تجارت مواد مخدر است، اما دارای ویژگی تقویت کننده ای است که انتقام و غیرت در مرکز آن قرار دارد.

اردوان خوشنود

۲۰۱۹

۱۲ سپتامبر، نشریه داگنس ایندوستری