درگیری ارمنستان و آذربایجان و پیامدهای آن برای ایران [انگلیسی]

درگیری های میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای حکومت اسلامی ایران دشواری های بسیاری ساخته است. نوشتار اردوان و آروین خوشنود را در این باره بخوانید. حکومت اسلامی چه سیاستی را نسبت به این درگیری ها در پیش خواهد گرفت؟

آروین خوشنود, اردوان خوشنود

۲۰۲۰

مرکز مطالعات استراتژیک بگین-سادات، مقاله چشم انداز، شماره ۱۷۷۸