در ایران، حجاب نماد ظلم است [سوئدی]

برداشتن حجاب برای بسیاری از زنان آزادی عمل است.

اردوان خوشنود، نیما قلامعلی پور

۲۰۱۳

۲۰ اوت، نشریه آفتنبلادت