روابط دیپلماتیک با رژیم ایران را قطع کنید [سوئدی]

آروین خشنود و اردوان خشنود، کارشناسان مسائل ایران می نویسند، قطع روابط دیپلماتیک جهان آزاد با رژیم توتالیتر ایران برای مهار ترور و جاسوسی رژیم اسلامی بسیار مهم است.

آروین خوشنود, اردوان خوشنود

۲۰۲۲

۱۶ نوامبر، نشریه سید سونسکان