·

رژیم اسلامی ایران علیه سوئد تحریک می‌کند [سوئدی]

رژیم ایران در عملیات هایی که امنیت بین المللی را تضعیف می کند از زیرساخت های دیپلماتیک سوء استفاده می کند. سوئد باید فعالیت های سفارت ایران در لیدینگو را به دقت زیر نظر داشته باشد و تعطیلی کامل آن را در نظر بگیرد. این مطلب توسط آروین خشنود، کارشناس علوم سیاسی ایران، و اردوان خشنود، دانشیار دانشگاه لوند نوشته شده است.

آروین خوشنود, اردوان خوشنود

۲۰۲۳

نشریه التینگت