· ·

رژیم اسلامی ایران می تواند در سوئد حمله کند [سوئدی]

اردوان خوشنود می نویسد که اکثریت ایرانیان سوئد اغلب به ایران سفر می کنند، به این معنی که آنها به آسانی هدف رژیم اسلامی قرار می گیرند که می تواند از آنها برای جمع آوری اطلاعات درباره دیگر ایرانیان سوئد استفاده کند.

اردوان خوشنود

۲۰۱۸

۹ ژوئیه، نشریه داگنس سامهله