·

“سوئد به یک جرم شناس دولتی احتیاج دارد” [سوئدی]

اردوان خوشنود و ستن لواندر می نویسند که برای رسیدگی به فاجعه ای که امروز در سوئد با توجه به جرایم جدی خشن شاهد آن هستیم، دولت باید یک هماهنگ کننده ملی جرم شناس را منصوب کند.

اردوان خوشنود, ستن لواندر

۲۰۲۰

۱ سپتامبر، نشریه سونسکا داگبلادت