صحبت کردن از یک ایران مدرن تمسخر است [سوئدی]

اردوان خوشنود در پاسخ به روزبه پارسیس می نویسد؛ سرکوب، ترور و شکنجه های دسته جمعی توسط رژیم اسلامی در ایران از سال ۱۹۷۹ ادامه داشته است. چگونه می توان با این جلادان گفت و گو کرد؟

اردوان خوشنود

۲۰۱۴

۲۷ فوریه، نشریه داگنس آرنا