·

عملکرد Troponin T و CKMB در بخش اورژانس برای تشخیص سندرم حاد کرونری [سوئدی]

Troponin T در تشخیص سندرم حاد کرونری بسیار بهتر از CKMB است.

اردوان خوشنود، یاکوب لونداگر فوربرگ، اولف اکلوند

۲۰۰۷

انجمن طب اورژانس سوئد، کنگره ملی طب اورژانس، گوتِنبُرگ