فهرست بررسی و crowdsourcing برای افزایش ایمنی بیماران در بخش اورژانس [سوئدی]

چک لیست و یا همان فهرست بررسی انجام کارهای صحیح در اورژانس را آسان تر می کند. بنابراین ایده، یک وب سایت در این ماه راه اندازی شد. این وب سایت شامل پیشنهادهایی برای چک لیست هایی است که درباره شرایط مختلف در بخش اورژانس چه اطلاعاتی باید بدست آورد. از کلیه پرسنل اورژانس دعوت می شود تا در این پروژه شرکت کنند.

اریک درایور، گودموندور یوهانسون، آرش مختاری، داوید لارشون، اردوان خوشنود، اولف اکلوند

۲۰۱۴

Läkartidningen, (11):493-4