فیبریلاسیون دهلیزی در اورژانس [سوئدی]

فیبریلاسیون دهلیزی شایع ترین آریتمی قلبی است. هنگام برخورد با بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی در اورژانس، بسیار مهم است که تشخیص صحیح از بیماری داده شود و درمان مناسبی انجام شود.

ارنا گودلاگسدوتیر، اردوان خوشنود، گیزهلا لوندبرگ

۲۰۱۸

Läkartidningen, (4):144-148