·

قتل‌های جنسی بین مردان: یک مرور سیستماتیک (انگلیسی)

تحقیقات درباره قتل‌های جنسی میان مردان نسبت به قتل‌های جنسی زنان توسط مردان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یک مرور سیستماتیک برای درک بهتر قتل‌های جنسی میان مردان نشان داد که این پدیده نادر است، با انگیزه‌ها مختلف.

املی استیرنسترومر، اردوان خوشنود

۲۰۲۴

International Journal on Criminology, 11(1):41-68