· ·

قتل مرتبط با سلاح گرم در سوئد: تجزیه و تحلیل کلاس نهفته افراد مشکوک به این جرم [انگلیسی]

سوئد شاهد افزایش چشمگیر میزان قتل ناشی از سلاح گرم بوده است. بنابراین هدف ما بررسی ویژگی‌های افراد مظنون به قتل، اقدام به قتل، آمادگی برای ارتکاب قتل و همچنین توطئه برای ارتکاب قتل با سلاح گرم در سوئد بود. افراد مشکوک بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۰ و سن ۶۰ تا ۱۵ سال در این مطالعه شرکت کردند. در مجموع ۸۸۹ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. بخش قابل توجهی زن بودند (%۵,۱). تجزیه و تحلیل کلاس نهفته سه کلاس را مشخص کرد.

اردوان خوشنود، هنریک اولسون، یان سوندکویست، کریستینا سوندکویست

۲۰۲۳

Crime & Delinquency, 69(1):88-104