·

“مالمو باید همچون اولین شهر در کشور دارای پلیس شهری شود.” [سوئدی]

تورشتن الوفسون و اردوان خوشنود (از حزب دموکرات مسیحی) می نویسند که دلایلی برای در نظر گرفتن ایجاد نیروی انتظامی شهری وجود دارد که عمدتا بر پیشگیری از وقوع جرم متمرکز باشد.