·

“مالمو باید همچون اولین شهر در کشور دارای پلیس شهری شود.” [سوئدی]

تورشتن الوفسون و اردوان خوشنود (از حزب دموکرات مسیحی) می نویسند که دلایلی برای در نظر گرفتن ایجاد نیروی انتظامی شهری وجود دارد که عمدتا بر پیشگیری از وقوع جرم متمرکز باشد.

تورشتن الوفسون، اردوان خوشنود

۲۰۱۵

۳ اوت، نشریه سیدسونسکان