·

مسائل اطلاعاتی پزشکی – گزارش ۱ [سوئدی]

این گزارش اولین گزارش از سه گزارش است که از سوی نیروهای مسلح کشور سوئد سفارش داده شده است.

توبه پترشون، اردوان خوشنود

۲۰۲۱

نیروهای مسلح سوئد