معاینه انگشتی مقعد در بیماران مبتلا به درد شکم ارزش اثبات شده ای ندارد: مروری بر ادبیات تحقیقی [سوئدی]

معاینه انگشتی مقعد یک عمل استاندارد در بیماران بزرگسال مبتلا به درد شکم است. ما شواهد این امر را با جستجوی سیستماتیک ادبیات تجزیه و تحلیل کردیم و ۱۶ مطالعه مرتبط را شناسایی کردیم. این مطالعات نشان دادند که هیچ شواهدی برای معاینه انگشتی مقعد در بیماران بزرگسال مبتلا به شکم درد وجود ندارد.

اردوان خوشنود، اولف اکلوند

۲۰۱۴

Läkartidningen, (3-4):89-90