معاینه انگشتی مقعد در بیماران مبتلا به درد شکم ارزش اثبات شده ای ندارد: مروری بر ادبیات تحقیقی [سوئدی]

معاینه انگشتی مقعد یک عمل استاندارد در بیماران بزرگسال مبتلا به درد شکم است. ما شواهد این امر را با جستجوی سیستماتیک ادبیات تجزیه و تحلیل کردیم و ۱۶ مطالعه مرتبط را شناسایی کردیم. این مطالعات نشان دادند که هیچ شواهدی برای معاینه انگشتی مقعد در بیماران بزرگسال مبتلا به شکم درد وجود ندارد.