·

من به اقدامات پلیس افتخار میکنم [سوئدی]

عضو هیئت پلیس مالمو: پلیس مجبور بود علیه عاملان اقدام کند.

اردوان خوشنود

۲۰۱۴

۲۵ اوت، نشریه آفتونبلادت