·

نقش نیروی قدس در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [انگلیسی]

تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ تأثیر زیادی در مسئله امنیت در منطقه و خارج از خاورمیانه داشت. به منظور حفاظت از رژیم تازه تأسیس شده و انقلاب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأسیس شد که شاخه خارجی آن نیروی قدس نام گرفت. مقاله حاضر با مرور آثار علمی و نشریات رژیم، هدف مطالعه و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نقش نیروی قدس در آن است. این مقاله نتیجه گیری می کند که اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که خامنه ای و نهادهای کنونی حاکمیت همچنان برپا هستند، بسیار بعید است و اگر رژیم احساس خطر کند، از تروریسم و ​​خشونت برای تضمین بقای خود استفاده خواهد کرد.

اردوان خوشنود

۲۰۲۰

Central European Journal of International and Security Studies, 14(3):4-33