“نقض حقوق بشر در ایران با وجود این توافق ادامه خواهد داشت” [سوئدی]

با وجود این توافق، وضعیت مردم ایران به هیچ وجهتغییر نخواهد کرد. اعدام ها ادامه خواهد داشت و ایران همچنان بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان خواهد بود. تاریخ ۳۶ ساله رژیم دروغ نمی گوید.

اردوان خوشنود، نیما غلامعلی پور

۲۰۱۵

۱۶ ژوئیه، نشریه داگنس اوپینیون