·

نوزده قربانی قتل و اقدام به قتل در سوئد – جراحات، علت مرگ و رابطه با مجرم [انگلیسی]

قتل و اقدام به قتل در سوئد امری غیرمعمول نیست و قربانیان بسیاری وجود دارند. بنابراین ما هدف مان از این تحقیق مطالعه این قربانیان برای درک جراحات، علت مرگ آنها و رابطه آنها با مجرم بود. تمام پرونده های دادگاهی که در طی پنج سال در یکی از شهرهای سوئد، كه یك مجرم به جرم قتل یا اقدام به قتل محكوم شده بود را شناسایی و اسناد دادگاه را بررسی کردیم. نوزده قربانی شناسایی شدند. ۱۴ مرد و پنج زن، با میانگین سنی ۳۹،۱ سال. اگرچه سلاح سرد رایج ترین سلاح مورد استفاده بود، اما استفاده از سلاح گرم باعث مرگ بیشتر شد. شایعترین محل تشریحی آسیب دیده توسط هم سلاح سرد و سلاح گرم، قفسه سینه و به دنبال آن سر بود. شایعترین علت مرگ خونریزی شدید بود و پس از آن صدمات داخل جمجمه.

اردوان خوشنود، ماری وفورش فریتز، اولف اکلوند

۲۰۱۷

American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 38(3):241-248