·

وابستگی بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی و جنایت ضعیف است [سوئدی]

وضعیت اجتماعی اقتصادی احتمالاً ارتباط چندانی با جرم و جنایت ندارد.

اردوان خوشنود

۲۰۱۴

Läkartidningen, (48):2153.