“همه کردها جدایی طلب نیستند” [سوئدی]

در ۲۴ ژوئن، شیلان کادری مقاله ای در صفحه بحث Aftonbladet نوشت که حاوی بسیاری اشتباهات فاحش واقعی است که باید به آن توجه شود.

اردوان خوشنود

2007

۲۹ ژوئن، نشریه آفتونبلادت