·

هیچ چیز مقدستر از دفاع از آزادی آکادمیک نیست [سوئدی]

اردوان خوشنود می نویسد که در واقع، آنچه دکتر گرموند هسلو می گوید ممکن است بحث برانگیز به نظر برسد، اما هیچ کدام از گفته های او بر اساس دیدگاه های شخصی او نیست.

اردوان خوشنود

۲۰۱۸

۲۲ سپتامبر، نشریه سیدسونسکان