والستروم نباید با ظریف ملاقات می کرد [سوئدی]

آروین خوشنود و اردوان خوشنود مینویسند که به دلایل متعدد، مارگوت والستروم باید از دیدار با محمد جواد ظریف خودداری می کرد. رژیم اسلامی در حال حاضر دارای مجامع کافی برای پیگیری دستور کار سیاسی خود است.

آروین خوشنود, اردوان خوشنود

۲۰۱۹

۱۹ اوت، نشریه سونسکا داگبلادت