ویژگی های کسانی که در جنوب سوئد بین سال های۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸به دلیل سوء استفاده جنسی از کودکان محکوم شدند: یک مطالعه آزمایشی [انگلیسی]

این مطالعه، ویژگی های مجرمان مرد که محکوم به سوء استفاده جنسی از کودکان در شهر مالمو، سوئد، بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ شده اند را ارزیابی می کند. همه محکومان (۱۸ نفر) بر اساس اسناد دادگاه مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع ۳۰ قربانی شناسایی شد. تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که شایع‌ترین ویژگی‌ها یک مجرم تنها بودن او بهنگام انجام جرم است، به طور متوسط ​​۲۵ ساله است، سوئدی نمیباشد و دیپلم ندارد.

املی شرنسترومر، ماری وفورش فریتس، کارولین ملگرن، اردوان خوشنود

۲۰۲۲

Forensic Sciences Research, 7(3):393-401