پاسخ: معاینه انگشتی مقعد باید در برخی موارد انجام شود [سوئدی]

اگرچه شواهدی مبنی بر معاینه انگشتی مقعد در بیماران مبتلا به شکم درد حاد وجود ندارد، موارد دیگری نیز وجود دارد که در آنها معاینه انگشتی مقعد باید انجام شود.

اردوان خوشنود، اولف اکلوند

۲۰۱۴

Läkartidningen, (8):347-348