·

تشخیص بالینی (پروفایل) تروریست های انفرادی: مطالعه مقطعی تروریست های انفرادی در اروپای غربی (۲۰۱۶-۲۰۱۵) [انگلیسی]

تروریسم تروریست های انفرادی در کشورهای اروپای غربی تهدید فزاینده ای است زیرا تعداد حملات تروریستی تروریست های انفرادی در ۱۵ سال گذشته چندین برابر شده است. با این حال، دانش کافی در مورد این نوع تروریسم وجود ندارد. این مطالعه ارزیابی می کند که آیا در بین تروریست های انفرادی ویژگی های مشترک فردی، اجتماعی، روانی و عملیاتی وجود دارد یا خیر و آیا می توان در مورد تروریست های انفرادی یک پروفایل ارائه داد یا خیر. ما توانستیم ۳۶ تروریست انفرادی را بین ۱ ژانویه ۲۰۱۵ و ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ در کشورهای اروپای غربی از طریق Global Terrorism Database شناسایی کنیم.

محمد معین خزائلی جاه, اردوان خوشنود

۲۰۱۹

Journal of Strategic Security, 12(4):25-49