پروژه ایمن و سلامتی برای ورزش معلولین: پروتکل تحقیقی یک مداخله پیچیده [انگلیسی]

ورزشکاران معلول، میزان بالای آسیب های ورزشی، بیماری ها و سایر مشکلات سلامتی را گزارش می دهند. با این وجود، برنامه های پیشگیرانه کمی در ورزش معلولین وجود دارد و بسیاری از برنامه های پیشگیری موجود برای این ورزشکاران تطبیق داده نشده است. برای موفقیت و ایمن سازی بیشتر در این اقدامات پیشگیرانه، پیشنهاد شده است که کار ارتقای سلامت از جمله آموزش بهداشت برای ورزشکاران را تسهیل شود. بنابراین، هدف این پروژه ارزیابی یک پلتفرم اینترنتی ارتقاء سلامت در دسترس با هدف ارتقای دانش سلامت ورزشکاران معلول است.

کریستینا فاگر، لوومور کونوروزووا، مارلیس بادنهورست، وینه درمان، جمس کسیک، اورت ورهاگن، عثمان حسن احمد، مویا یدرستروم، نیل هرون، اردوان م. خوشنود، آندرسا سیلوا، یوران کنتا، یان لکسل

۲۰۲۲

BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 8(3):e001392