پلیس را به دستگاه الکتروشوک مجهز کنید [سوئدی]

به منظور نجات بیشتر بیماران مبتلا به ایست قلبی، پلیس باید مجهز به دستگاه الکتروشوک شود.

اردوان خوشنود

۲۰۰۶

Läkartidningen, (28-29):2164