پهلوی ها و طرف دیگر سکه [انگلیسی]

نامه ای به سردبیر یک ژورنال در رابطه با مقاله اخیراً منتشر شده با توجه به دوران پهلوی.

اردوان خوشنود

۲۰۲۱

Comparative Civilizations Review, 84(84):9