·

چالش ها در ثبت داده های نژاد و قومیت در تحقیقات پزشکی: دیدگاه فرانسوی و سوئدی [انگلیسی]