چرا آموزش پزشکی باید کوتاه شود؟ [سوئدی]

مقاله ای در مورد اینکه چرا آموزش پزشکی باید کوتاه شود.

اردوان خوشنود

۲۰۱۲

Läkartidningen, (36):1517