کارورزی پزشکی اجباری را کنار بگذاریم [سوئدی]

آکارورزی پزشکی اجباری برای دانشجویان پزشکی پس از تحصیل باید لغو شود.

اردوان خوشنود

۲۰۱۲

Läkartidningen, (14-15):764