· ·

کرونا تهدیدی برای امنیت ملی سوئد است [سوئدی]

یک بیماری عفونی مانند کووید-۱۹ هم امنیت انسانی و هم امنیت ملی را تهدید می کند. اردوان خوشنود، پزشک و جرم شناس می نویسد: بی ثباتی سیاسی در نتیجه اقتصاد ضعیف، کاهش اعتماد به نهادهای اجتماعی، بی روحیه کردن عموم و ترس، همچنین می تواند عواقبی داشته باشد که مستقیماً امنیت سوئد را تهدید کند.

اردوان خوشنود

۲۰۲۰

۱۱ مارس، نشریه داگنس سامهله