کشتارهای سال ۱۹۸۸هنوز رژیم اسلامی در ایران را آزار می دهد [انگلیسی]

در تابستان سال ۱۹۸۸، در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی، هزاران مخالف جمهوری اسلامی در زندان به طور غیرقانونی اعدام شدند. شواهد تازه منتشر شده از عفو بین الملل نشان می دهد که موسوی علی رغم انکارهای خود، از اعدام ها آگاه بوده. این هم  سایه تاریکی بر جنبش اصلاح طلبان در ایران انداخته است.

اردوان خوشنود

۲۰۲۰

مرکز مطالعات استراتژیک بگین-سادات، مقاله چشم انداز، شماره ۱۷۴۴