·

گزارش “روسنگورد” هنوز جاری است [سوئدی]

بیش از ۳۰۰ سوئدی برای داعش می جنگند و می توانند در زمان نگارش این مقاله در برنامه ریزی حملات علیه اروپا مشارکت داشته باشند. بنابراین، جای تعجب نیست که یک مرد سوئدی اکنون به ظن دست داشتن در حمله تروریستی در بروکسل تحت تعقیب قرار گرفته است. گزارش "روسنگورد"، که در مورد رادیکالیزاسیون در منطقه روسنگورد، جایی که این مرد تروریست در آن بزرگ شده است، هشدار داد، شایسته توجه جدیدی است.

اردوان خوشنود

۲۰۱۶

۱۹ آوریل، نشریه داگنس سامهله