شواهدی برای معاینه انگشتی مقعد در درد حاد شکم وجود ندارد [سوئدی]

مقاله ای در Läkartidningen (مجله پزشکی سوئد) که از تصمیم "بازرسی بهداشت و مراقبت اجتماعی" سوئد در مورد معاینه انگشتی مقعد گرفته شده انتقاد می کند.

اردوان خوشنود، اولف اکلوند

۲۰۱۶

Läkartidningen, 113(8):325