یک پروتکل ۰/۱ ساعتی برای ترخیص زود هنگام بیماران مبتلا به درد قفسه سینه [انگلیسی]

اهداف دستورالعمل ها یک روش تشخیصی ۰ ساعته/۱ ساعته با حساسیت بالا برای تروپونین-ت قلب (hs-cTnT) در بیماران مبتلا به درد قفسه سینه توصیه می کنند. هدف ما ارزیابی صحت تشخیص پروتکل تشخیص سریع (ADP) با استفاده از استراتژی ۰ ساعت/۱ ساعت hs-cTnT همراه با معیار TIMI و نوار قلب برای رد حوادث حاد قلبی (MACE) در عرض ۳۰ روز. روش ها این مطالعه مشاهده ای آینده نگر، بیماران مبتلا به درد قفسه سینه را در بخش اورژانس ثبت کرد. متغیرهای نمره معیار TIMI، ارزیابی پزشکان اورژانس از نوار قلب وhs-cTnT در ۰ ساعت و ۱ ساعت جمع آوری شد. نتیجه گیری با استفاده از دستورالعمل توصیه شده ۰ ساعت/۱ ساعت استراتژی، hs-cTnT بیماران را با ریسک بسیار کم برای MACE میتواند شناسایی کند.

آرش مختاری، برتیل لینداهل، الکساندرو شیوپو، ترولز ایندیگن، اردوان خوشنود، پاتریک گیلیه، اولف اکلوند

۲۰۱۷

Academic Emergency Medicine, 24(8):983-992