·

یک تحقیق چند مرکزی برای ارزیابی پروتکل ۰/۱ ساعته در بیماران با درد قفسه سینه در بخش اورژانس [انگلیسی]

در این چکیده، طراحی یک تحقیق را معرفی میکنیم. در بخش نتیجه این چکیده مینویسیم که "اگر یک پروتکل ۰/۱ ساعت بتواند به سرعت بخش بزرگی از بیماران مبتلا به درد قفسه سینه را برای ترخیص زودهنگام و بدون نیاز به آزمایش بیشتر قلب شناسایی کند، این امر میتواند باعث کاهش شلوغی در اورژانس و بیمارستان شود."

آرش مختاری، یاکوب لونداگر فوربرگ، کارولین هرد آف سگرستاد، مهین اکبرزاده ممقانیلار، اردوان خوشنود، اولف اکلوند

۲۰۱۸

انجمن طب اورژانس اروپا، کنگره طب اورژانس اروپا، گلاسکو