الگوریتم ترکیبی یک ساعته اجازه می دهد تا به سرعت حوادث نامطلوب قلبی را حذف و یا شامل شود [انگلیسی]

پیش زمینه یک الگوریتم ۱ ساعته با تروپونین ت (hs-cTnT) با حساسیت بالا هنگام ورود بیمار و دوباره ۱ ساعت بعد نشان داده شده است که به درستی سکته قلبی را رد می کند. هدف هدف از این مطالعه ارزیابی صحت تشخیص الگوریتم ۱ ساعته در صورت تکمیل سابقه بیمار و الکتروکاردیوگرام (ECG) (الگوریتم توسعه یافته) برای پیش بینی وقایع ۳۰ روزه شدید قلبی (MACE) بود و مقایسه آن با الگوریتم تنها با hs-cTnT (الگوریتم تروپونین). روش ها این مطالعه مشاهده ای آینده نگر شامل بیمارانی بود که با درد قفسه سینه به اورژانس مراجعه کردند و برای آنها آزمایش hs-cTnT در بدو ورود سفارش شد. نتیجه hs-cTnT در ۱ ساعت و ارزیابی پزشک اورژانس از سابقه بیمار و نوار قلب جمع آوری شد. نتیجه گیری یک الگوریتم ترکیبی ۱ ساعته امکان حذف و گنجاندن ۳۰ روزه MACE را در اکثر بیماران اورژانس با درد قفسه سینه امکان پذیر می کند و بهتر از الگوریتم فقط تروپونین عمل می کند.