الگوریتم ترکیبی یک ساعته اجازه می دهد تا به سرعت حوادث نامطلوب قلبی را حذف و یا شامل شود [انگلیسی]

پیش زمینه یک الگوریتم ۱ ساعته با تروپونین ت (hs-cTnT) با حساسیت بالا هنگام ورود بیمار و دوباره ۱ ساعت بعد نشان داده شده است که به درستی سکته قلبی را رد می کند. هدف هدف از این مطالعه ارزیابی صحت تشخیص الگوریتم ۱ ساعته در صورت تکمیل سابقه بیمار و الکتروکاردیوگرام (ECG) (الگوریتم توسعه یافته) برای پیش بینی وقایع ۳۰ روزه شدید قلبی (MACE) بود و مقایسه آن با الگوریتم تنها با hs-cTnT (الگوریتم تروپونین). روش ها این مطالعه مشاهده ای آینده نگر شامل بیمارانی بود که با درد قفسه سینه به اورژانس مراجعه کردند و برای آنها آزمایش hs-cTnT در بدو ورود سفارش شد. نتیجه hs-cTnT در ۱ ساعت و ارزیابی پزشک اورژانس از سابقه بیمار و نوار قلب جمع آوری شد. نتیجه گیری یک الگوریتم ترکیبی ۱ ساعته امکان حذف و گنجاندن ۳۰ روزه MACE را در اکثر بیماران اورژانس با درد قفسه سینه امکان پذیر می کند و بهتر از الگوریتم فقط تروپونین عمل می کند.

آرش مختاری، کاتارینا بورنا، پاتریک گیلیه، پاتریک تیدن، برتیل لینداهل، هانس یورگن نیلسون، اردوان خوشنود، یوناس بیورک، اولف اکلوند

۲۰۱۶

Journal of American College of Cardiology, 67(13):1531-1540