·

ضخامت و حجم پایان دیاستولی دیواره بطن چپ، میتواند هیپرتروفی پاتولوژیک را از هیپرتروفی فیزیولوژیک جدا کند [انگلیسی]

از طریق محاسبه ضخامت و حجم پایان دیاستولی دیواره بطن چپ، میتوان نسبت ضخامت به حجم را هم حساب کرد. این نسبت میتواند هیپرتروفی پاتولوژیک را از هیپرتروفی فیزیولوژیک جدا کند.

ماگنوس لوندین, اینار هیبرگ, داوید نوردلوند, تم گیلنهامار, کاتارینا ستدینگ احرنبورگ, هنریک انگبلوم, مارکوس کارلسون, دان عطار, یسپر وان در پالس, داوید ارلینگه, راسموس بورگکویست, اردوان خوشنود, اولف اکلوند, یانیکه نیکاندر, راکل تمودو

۲۰۱۷

انجمن تشدید مغناطیسی قلبی عروقی، بیستمین جلسه علمی سالانه، واشنگتن