·

ویژگی های تجاوزگران مرد که بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۳ به یک زن در جنوب کشور سوئد تجاوز کرده اند و در دادگاه محکوم شده اند: یک تحقیق آزمایشی [انگلیسی]

هدف از این مطالعه ارزیابی ویژگیهای مردان بزهکار بزرگسال محکوم به تجاوز جنسی به زنان بالغ بود. ما تمام اسناد دادگاه شهر مالمو را پیرامون ۲۱ تجاوزگر بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۳ بررسی کردیم. یافته ها نشان داد که شایع ترین ویژگی های مجرم عبارتند از: مجرد، میانگین سن ۳۳ سال و سابقه خارجی. تجاوزها عمدتا در یک محیط خصوصی اتفاق می افتد در حالی که قربانیان (که اغلب جوانتر بودند و مجرم را می شناختند) بیهوش بودند.

املی شرنسترومر، ماری وفورش فریتس، کارولین ملگرن، اردوان خوشنود

۲۰۲۱

Forensic Sciences Research, 5(2):126-133