نوار قلب با استفاده از تلفن هوشمند [انگلیسی]

برای اکثر بیماران، تفاوت بین نوار قلب معمولی و نوار قلب تلفن های هوشمند اندک بود، اما در مواردی که تغییرات قابل توجهی در نوار قلب وجود داشت، به عنوان مثال در موارد سکته قلبی، اگر نوار قلب با توجه به موارد بالا ثبت شود، به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار می گیرد.

توماس لیندو، هنریک انگبلوم، اردوان خوشنود، اولف اکلوند، مارکوس کارلسون، اوله پالم

۲۰۱۸

Annals of Noninvasive Electrocardiology, 23(5):e12549